استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/04

تاریخ برگشت: 1398/06/07

اتاق قیمت
دو تخته 6,320,000  تومان
یک تخته 6,950,000  تومان
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل آلفا
Alfa Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/04

تاریخ برگشت: 1398/06/07

اتاق قیمت
دو تخته 6,450,000  تومان
یک تخته 7,410,000  تومان
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/10

اتاق قیمت
دو تخته 5,490,000  تومان
یک تخته 5,980,000  تومان
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل آلفا
Alfa Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/10

اتاق قیمت
دو تخته 5,700,000  تومان
یک تخته 6,600,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 8,375,000  تومان
یک تخته 10,685,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 8,675,000  تومان
یک تخته 11,100,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 10,700,000  تومان
یک تخته 14,650,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 12,675,000  تومان
یک تخته 20,060,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 14,000,000  تومان
یک تخته 24,495,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/07

تاریخ برگشت: 1398/06/14

اتاق قیمت
دو تخته 17,300,000  تومان
یک تخته 25,140,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 8,375,000  تومان
یک تخته 10,685,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 8,675,000  تومان
یک تخته 11,100,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 10,700,000  تومان
یک تخته 14,650,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 12,675,000  تومان
یک تخته 20,060,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 14,000,000  تومان
یک تخته 24,495,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 14,000,000  تومان
یک تخته 24,495,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/08

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 17,300,000  تومان
یک تخته 25,140,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل آرمیر پالاس
Armir Palace Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 6,390,000  تومان
یک تخته 8,600,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 8,375,000  تومان
یک تخته 10,685,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 8,675,000  تومان
یک تخته 11,100,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 10,700,000  تومان
یک تخته 14,650,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 12,675,000  تومان
یک تخته 20,060,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 14,000,000  تومان
یک تخته 24,495,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/09

تاریخ برگشت: 1398/06/16

اتاق قیمت
دو تخته 17,300,000  تومان
یک تخته 25,140,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 8,375,000  تومان
یک تخته 10,685,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 8,675,000  تومان
یک تخته 11,170,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 11,900,000  تومان
یک تخته 19,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 13,025,000  تومان
یک تخته 22,390,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/14

تاریخ برگشت: 1398/06/21

اتاق قیمت
دو تخته 16,200,000  تومان
یک تخته 23,320,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 7,925,000  تومان
یک تخته 10,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 8,150,000  تومان
یک تخته 10,320,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 10,400,000  تومان
یک تخته 13,965,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 10,700,000  تومان
یک تخته 14,450,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 11,900,000  تومان
یک تخته 19,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 13,025,000  تومان
یک تخته 22,390,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/15

تاریخ برگشت: 1398/06/22

اتاق قیمت
دو تخته 16,200,000  تومان
یک تخته 23,320,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 7,925,000  تومان
یک تخته 10,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 8,150,000  تومان
یک تخته 10,320,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 10,400,000  تومان
یک تخته 13,965,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 11,900,000  تومان
یک تخته 19,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 13,025,000  تومان
یک تخته 22,390,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 15,800,000  تومان
یک تخته 22,710,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/16

تاریخ برگشت: 1398/06/23

اتاق قیمت
دو تخته 16,200,000  تومان
یک تخته 23,320,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/21

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/22

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/23

تاریخ برگشت: 1398/06/30

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان