آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 4,845,000  تومان
دو تخته 3,995,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 6,095,000  تومان
دو تخته 4,845,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 6,295,000  تومان
دو تخته 4,945,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل آرمیر پالاس
Armir Palace Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 6,345,000  تومان
دو تخته 4,595,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل سندر
Cender Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 7,545,000  تومان
دو تخته 5,795,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل رامادا ریزورت لارا
Ramada Resort Lara

تاریخ رفت: 1398/03/30

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 10,545,000  تومان
دو تخته 7,795,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/04/01

تاریخ برگشت: 1398/04/09

اتاق قیمت
یک تخته 4,450,000  تومان
دو تخته 3,640,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل رامادا ریزورت لارا
Ramada Resort Lara

تاریخ رفت: 1398/04/01

تاریخ برگشت: 1398/04/09

اتاق قیمت
یک تخته 9,990,000  تومان
دو تخته 7,290,000  تومان
  توضیحات