سارا

تور کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 589,000 تومان
سه تخته 590,000 560,000 تومان
چهار تخته 590,000 560,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 720,000 684,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 730,000 694,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 790,000 750,000 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 808,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 780,000 741,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 670,000 636,000 تومان
چهار تخته 640,000 608,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 710,000 674,000 تومان
چهار تخته 680,000 646,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 760,000 722,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 770,000 732,000 تومان
چهار تخته 740,000 703,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 850,000 808,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 910,000 864,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 990,000 940,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
چهار تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,290,000 1,226,000 تومان
سه تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
چهار تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
سه تخته 1,020,000 969,000 تومان
چهار تخته 1,000,000 950,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,110,000 1,054,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,020,000 969,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
چهار تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
چهار تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,490,000 1,416,000 تومان
سه تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
چهار تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 870,000 826,000 تومان
سه تخته 850,000 808,000 تومان
چهار تخته 820,000 779,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 910,000 864,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 920,000 874,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 902,000 تومان
سه تخته 920,000 874,000 تومان
چهار تخته 810,000 770,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 970,000 922,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 880,000 836,000 تومان
سه تخته 830,000 788,000 تومان
چهار تخته 860,000 817,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 840,000 798,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 860,000 817,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 960,000 912,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 920,000 874,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 970,000 922,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 920,000 874,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
سه تخته 1,250,000 1,188,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 780,000 741,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 720,000 684,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 800,000 760,000 تومان
سه تخته 760,000 722,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 860,000 817,000 تومان
سه تخته 820,000 779,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 840,000 798,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 880,000 836,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 970,000 922,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,030,000 978,000 تومان
سه تخته 970,000 922,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
سه تخته 1,030,000 978,000 تومان
چهار تخته 980,000 931,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 650,000 618,000 تومان
چهار تخته 630,000 598,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 720,000 684,000 تومان
چهار تخته 710,000 674,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 750,000 712,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 720,000 684,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 710,000 674,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 880,000 836,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
چهار تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,290,000 1,226,000 تومان
سه تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
چهار تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 760,000 722,000 تومان
چهار تخته 850,000 808,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 910,000 864,000 تومان
سه تخته 850,000 808,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 902,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 870,000 826,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,180,000 1,121,000 تومان
سه تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
چهار تخته 1,000,000 950,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
چهار تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,490,000 1,416,000 تومان
سه تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
چهار تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,000,000 950,000 تومان
چهار تخته 1,000,000 950,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 1,080,000 1,026,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,190,000 1,130,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,250,000 1,188,000 تومان
سه تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
چهار تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,290,000 1,226,000 تومان
سه تخته 1,180,000 1,121,000 تومان
چهار تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,390,000 1,320,000 تومان
سه تخته 1,270,000 1,206,000 تومان
چهار تخته 1,210,000 1,150,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,390,000 1,320,000 تومان
سه تخته 1,340,000 1,273,000 تومان
چهار تخته 1,340,000 1,273,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,760,000 1,672,000 تومان
سه تخته 1,510,000 1,434,000 تومان
چهار تخته 1,390,000 1,320,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
سه تخته 1,250,000 1,188,000 تومان
چهار تخته 1,250,000 1,188,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
سه تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
چهار تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,450,000 1,378,000 تومان
سه تخته 1,400,000 1,330,000 تومان
چهار تخته 1,400,000 1,330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
سه تخته 1,430,000 1,358,000 تومان
چهار تخته 1,370,000 1,302,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,590,000 1,510,000 تومان
سه تخته 1,540,000 1,463,000 تومان
چهار تخته 1,540,000 1,463,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,610,000 1,530,000 تومان
سه تخته 1,470,000 1,396,000 تومان
چهار تخته 1,400,000 1,330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/12

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
سه تخته 1,630,000 1,548,000 تومان
چهار تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
چهار تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,510,000 1,434,000 تومان
سه تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
چهار تخته 1,400,000 1,330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
سه تخته 1,500,000 1,425,000 تومان
چهار تخته 1,400,000 1,330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,620,000 1,539,000 تومان
سه تخته 1,510,000 1,434,000 تومان
چهار تخته 1,460,000 1,387,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,640,000 1,558,000 تومان
سه تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
چهار تخته 1,500,000 1,425,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,650,000 1,568,000 تومان
چهار تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,870,000 1,776,000 تومان
سه تخته 1,730,000 1,644,000 تومان
چهار تخته 1,660,000 1,577,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,340,000 2,223,000 تومان
سه تخته 2,030,000 1,928,000 تومان
چهار تخته 1,880,000 1,786,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
چهار تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,650,000 1,568,000 تومان
چهار تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,740,000 1,653,000 تومان
سه تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
سه تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
سه تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
چهار تخته 1,750,000 1,662,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,010,000 1,910,000 تومان
سه تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
چهار تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,050,000 1,948,000 تومان
سه تخته 2,000,000 1,900,000 تومان
چهار تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,130,000 2,024,000 تومان
سه تخته 1,990,000 1,890,000 تومان
چهار تخته 1,920,000 1,824,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,210,000 2,100,000 تومان
سه تخته 2,080,000 1,976,000 تومان
چهار تخته 2,010,000 1,910,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/13

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,470,000 2,346,000 تومان
سه تخته 2,280,000 2,166,000 تومان
چهار تخته 2,180,000 2,071,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,500,000 1,425,000 تومان
سه تخته 1,450,000 1,378,000 تومان
چهار تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,650,000 1,568,000 تومان
چهار تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,930,000 1,834,000 تومان
سه تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
چهار تخته 1,780,000 1,691,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
سه تخته 1,870,000 1,776,000 تومان
چهار تخته 1,820,000 1,729,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,150,000 2,042,000 تومان
سه تخته 2,040,000 1,938,000 تومان
چهار تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,230,000 2,118,000 تومان
سه تخته 2,090,000 1,986,000 تومان
چهار تخته 2,020,000 1,919,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/17


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,700,000 2,565,000 تومان
سه تخته 2,390,000 2,270,000 تومان
چهار تخته 2,240,000 2,128,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,650,000 1,568,000 تومان
چهار تخته 1,650,000 1,568,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,000,000 1,900,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 1,950,000 1,852,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,040,000 1,938,000 تومان
سه تخته 1,910,000 1,814,000 تومان
چهار تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,050,000 1,948,000 تومان
سه تخته 2,000,000 1,900,000 تومان
چهار تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,110,000 2,004,000 تومان
سه تخته 1,970,000 1,872,000 تومان
چهار تخته 1,900,000 1,805,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,200,000 2,090,000 تومان
سه تخته 2,150,000 2,042,000 تومان
چهار تخته 2,050,000 1,948,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,300,000 2,185,000 تومان
سه تخته 2,130,000 2,024,000 تومان
چهار تخته 2,050,000 1,948,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/14

تاریخ برگشت: 1398/03/18


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,340,000 2,223,000 تومان
سه تخته 2,190,000 2,080,000 تومان
چهار تخته 2,100,000 1,995,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان