آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا پالاس
Lara Palace Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 4,890,000  تومان
دو تخته 3,750,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل هیمروس لایف
Himeros Life Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات