پکن چین

تور پکن چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/17

اتاق قیمت
یک تخته 715 دلار 4,890,000  تومان
دو تخته 570 دلار 4,890,000  تومان
  توضیحات        
پکن چین

تور پکن چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/17

تاریخ برگشت: 1398/03/24

اتاق قیمت
یک تخته 715 دلار 4,390,000  تومان
دو تخته 570 دلار 4,390,000  تومان
  توضیحات        
پکن و شانگهای چین

تور پکن و شانگهای چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/17

تاریخ برگشت: 1398/03/24

اتاق قیمت
یک تخته 890 دلار 4,590,000  تومان
دو تخته 670 دلار 4,590,000  تومان
  توضیحات        
پکن چین

تور پکن چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/24

تاریخ برگشت: 1398/03/31

اتاق قیمت
یک تخته 715 دلار 4,390,000  تومان
دو تخته 570 دلار 4,390,000  تومان
  توضیحات        
پکن و شانگهای چین

تور پکن و شانگهای چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/24

تاریخ برگشت: 1398/03/31

اتاق قیمت
یک تخته 670 دلار 4,690,000  تومان
دو تخته 770 دلار 4,690,000  تومان
  توضیحات        
پکن چین

تور پکن چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/31

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 715 دلار 4,390,000  تومان
دو تخته 570 دلار 4,390,000  تومان
  توضیحات        
پکن و شانگهای چین

تور پکن و شانگهای چین

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/03/31

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 890 دلار 4,590,000  تومان
دو تخته 670 دلار 4,590,000  تومان
  توضیحات