سارا

تور کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 589,000 تومان
سه تخته 590,000 560,000 تومان
چهار تخته 590,000 560,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 720,000 684,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 730,000 694,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 790,000 750,000 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 808,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 780,000 741,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ

تور کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 670,000 636,000 تومان
چهار تخته 640,000 608,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا

تور کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 710,000 674,000 تومان
چهار تخته 680,000 646,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم

تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 760,000 722,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران

تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش

تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس

تور کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 770,000 732,000 تومان
چهار تخته 740,000 703,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز

تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش

تور کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان