پارسیان

تور کیش از اصفهان هتل پارسیان

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,975,000 1,876,000 تومان
سه تخته 1,975,000 1,876,000 تومان
چهار تخته 1,975,000 1,876,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
 قائم

تور کیش از اصفهان هتل قائم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,100,000 1,995,000 تومان
سه تخته 2,100,000 1,995,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
تعطیلات

تور کیش از اصفهان هتل تعطیلات

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,140,000 2,033,000 تومان
سه تخته 1,920,000 1,824,000 تومان
چهار تخته 1,870,000 1,776,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,210,000 2,100,000 تومان
سه تخته 1,970,000 1,872,000 تومان
چهار تخته 1,850,000 1,758,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
لیلیوم

تور کیش از اصفهان هتل لیلیوم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,950,000 2,802,000 تومان
سه تخته 2,540,000 2,413,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,290,000 3,126,000 تومان
سه تخته 2,820,000 2,679,000 تومان
چهار تخته 2,640,000 2,508,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,870,000 2,726,000 تومان
سه تخته 2,470,000 2,346,000 تومان
چهار تخته 2,260,000 2,147,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/27

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 4,270,000 4,056,000 تومان
سه تخته 3,600,000 3,420,000 تومان
چهار تخته 3,350,000 3,182,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
پانیذ

تور کیش از اصفهان هتل پانیذ

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,560,000 2,432,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
تعطیلات

تور کیش از اصفهان هتل تعطیلات

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,860,000 2,717,000 تومان
سه تخته 2,550,000 2,422,000 تومان
چهار تخته 2,480,000 2,356,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,010,000 2,860,000 تومان
سه تخته 2,650,000 2,518,000 تومان
چهار تخته 2,470,000 2,346,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
لیلیوم

تور کیش از اصفهان هتل لیلیوم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,850,000 3,658,000 تومان
سه تخته 3,310,000 3,144,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 4,330,000 4,114,000 تومان
سه تخته 3,730,000 3,544,000 تومان
چهار تخته 3,520,000 3,344,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
میراژ

تور کیش از اصفهان هتل میراژ

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/02


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 5,460,000 5,187,000 تومان
سه تخته 4,490,000 4,266,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
پانیذ

تور کیش از اصفهان هتل پانیذ

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,910,000 2,764,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,630,000 3,448,000 تومان
سه تخته 3,110,000 2,954,000 تومان
چهار تخته 2,850,000 2,708,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 5,270,000 5,006,000 تومان
سه تخته 4,470,000 4,246,000 تومان
چهار تخته 4,180,000 3,971,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
میراژ

تور کیش از اصفهان هتل میراژ

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/28

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 6,780,000 6,441,000 تومان
سه تخته 5,480,000 5,206,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
پانیذ

تور کیش از اصفهان هتل پانیذ

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,970,000 2,822,000 تومان
سه تخته 2,880,000 2,736,000 تومان
چهار تخته 2,790,000 2,650,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
تعطیلات

تور کیش از اصفهان هتل تعطیلات

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,420,000 3,249,000 تومان
سه تخته 3,060,000 2,907,000 تومان
چهار تخته 2,960,000 2,812,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,600,000 3,420,000 تومان
سه تخته 3,180,000 3,021,000 تومان
چهار تخته 2,970,000 2,822,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
لیلیوم

تور کیش از اصفهان هتل لیلیوم

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 4,410,000 4,190,000 تومان
سه تخته 3,840,000 3,648,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 4,740,000 4,503,000 تومان
سه تخته 4,140,000 3,933,000 تومان
چهار تخته 3,930,000 3,734,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
میراژ

تور کیش از اصفهان هتل میراژ

3 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 5,870,000 5,576,000 تومان
سه تخته 4,900,000 4,655,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
پانیذ

تور کیش از اصفهان هتل پانیذ

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/04


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 3,210,000 3,050,000 تومان
سه تخته 3,090,000 2,936,000 تومان
چهار تخته 2,970,000 2,822,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
جام جم

تور کیش از اصفهان هتل جام جم

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/04


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 4,110,000 3,904,000 تومان
سه تخته 3,530,000 3,354,000 تومان
چهار تخته 3,240,000 3,078,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آرامیس

تور کیش از اصفهان هتل آرامیس

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/04


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 5,570,000 5,292,000 تومان
سه تخته 4,770,000 4,532,000 تومان
چهار تخته 4,480,000 4,256,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
میراژ

تور کیش از اصفهان هتل میراژ

4 شب

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/04


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 7,080,000 6,726,000 تومان
سه تخته 5,780,000 5,491,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان