استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,310,000  تومان
یک تخته 5,940,000  تومان
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,230,000  تومان
یک تخته 6,070,000  تومان
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل بیرول
Birol Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,360,000  تومان
یک تخته 6,520,000  تومان