استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,720,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,830,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,080,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,190,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/05

اتاق قیمت
یک تخته 4,190,000  تومان
دو تخته 3,740,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان

تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/05

اتاق قیمت
یک تخته 4,320,000  تومان
دو تخته 3,740,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز آسمان

تور استانبول از تهران پرواز آسمان

3 شب

هتل بیرول
Birol Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/07

اتاق قیمت
یک تخته 3,160,000  تومان
دو تخته 3,720,000  تومان
  توضیحات