صابر
تور مشهد

4 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/06

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 880,000 836,000 تومان
چهار تخته 880,000 836,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا
تور کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 589,000 تومان
سه تخته 590,000 560,000 تومان
چهار تخته 590,000 560,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 720,000 684,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 730,000 694,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 790,000 750,000 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 808,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 780,000 741,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

3 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

3 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

3 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,590,000 1,510,000 تومان
سه تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
چهار تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور مشهد

3 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 670,000 636,000 تومان
چهار تخته 640,000 608,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 710,000 674,000 تومان
چهار تخته 680,000 646,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 760,000 722,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 770,000 732,000 تومان
چهار تخته 740,000 703,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور مشهد

4 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

4 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

4 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,860,000 1,767,000 تومان
سه تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
چهار تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور مشهد

4 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
سه تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
استانبول از اصفهان
تور استانبول از اصفهان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10

اتاق قیمت
یک تخته 4,370,000  تومان
دو تخته 3,840,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران
تور استانبول از تهران

3 شب

هتل دورا
Istanbul Dora Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12

اتاق قیمت
یک تخته 0 3,590,000  تومان
دو تخته 0 2,960,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 5,695,000  تومان
دو تخته 4,895,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل سندر
Cender Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 7,295,000  تومان
دو تخته 9,295,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل بایا لارا
Baia Lara

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 19,945,000  تومان
دو تخته 14,395,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 24,845,000  تومان
دو تخته 17,545,000  تومان
  توضیحات