آفریقا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل آفریقا

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/30


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 990,000 تومان
سه تخته 990,000 990,000 تومان
چهار تخته 990,000 990,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
سینا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل سینا

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/30


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,020,000 1,020,000 تومان
سه تخته 1,020,000 1,020,000 تومان
چهار تخته 1,020,000 1,020,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
شهدا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/30


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,050,000 1,050,000 تومان
سه تخته 1,050,000 1,050,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 1,050,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
طبرستان
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل طبرستان

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/30


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,070,000 1,070,000 تومان
سه تخته 1,070,000 1,070,000 تومان
چهار تخته 1,070,000 1,070,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آفریقا
تور مشهد از اصفهان

4 شب

هتل آفریقا

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/31


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,090,000 تومان
سه تخته 1,090,000 1,090,000 تومان
چهار تخته 1,090,000 1,090,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
سینا
تور مشهد از اصفهان

4 شب

هتل سینا

تاریخ رفت: 1399/03/27

تاریخ برگشت: 1399/03/31


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,110,000 1,110,000 تومان
سه تخته 1,110,000 1,110,000 تومان
چهار تخته 1,110,000 1,110,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آفریقا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل آفریقا

تاریخ رفت: 1399/04/05

تاریخ برگشت: 1399/04/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 930,000 تومان
سه تخته 900,000 900,000 تومان
چهار تخته 900,000 900,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
سینا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل سینا

تاریخ رفت: 1399/04/05

تاریخ برگشت: 1399/04/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 950,000 تومان
سه تخته 940,000 940,000 تومان
چهار تخته 940,000 940,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آفریقا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل آفریقا

تاریخ رفت: 1399/04/06

تاریخ برگشت: 1399/04/09


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 740,000 تومان
سه تخته 730,000 730,000 تومان
چهار تخته 730,000 730,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
سینا
تور مشهد از اصفهان

3 شب

هتل سینا

تاریخ رفت: 1399/04/06

تاریخ برگشت: 1399/04/09


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 760,000 760,000 تومان
سه تخته 750,000 750,000 تومان
چهار تخته 750,000 750,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان