صابر
تور مشهد

4 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/06

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 880,000 836,000 تومان
چهار تخته 880,000 836,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رز
تور ویلا چادگان

1 شب

هتل رز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شقایق
تور چادگان

1 شب

ویلا شقایق

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
نیلوفر
تور چادگان

1 شب

هتل نیلوفر

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا
تور کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 540,000 540,000 تومان
سه تخته 390,000 390,000 تومان
چهار تخته 330,000 330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 620,000 تومان
سه تخته 470,000 470,000 تومان
چهار تخته 400,000 400,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 589,000 تومان
سه تخته 590,000 560,000 تومان
چهار تخته 590,000 560,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 670,000 636,000 تومان
چهار تخته 640,000 608,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 720,000 684,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 730,000 694,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 750,000 720,000 تومان
سه تخته 700,000 672,000 تومان
چهار تخته 680,000 653,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 710,000 674,000 تومان
چهار تخته 680,000 646,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 790,000 750,000 تومان
سه تخته 750,000 712,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 760,000 722,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 810,000 770,000 تومان
سه تخته 780,000 741,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 770,000 732,000 تومان
چهار تخته 740,000 703,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 808,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 780,000 741,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 816,000 تومان
سه تخته 800,000 768,000 تومان
چهار تخته 780,000 749,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

3 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور مشهد

4 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

3 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

3 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,590,000 1,510,000 تومان
سه تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
چهار تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور مشهد

3 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

4 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

4 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,860,000 1,767,000 تومان
سه تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
چهار تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور مشهد

4 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/07

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
سه تخته 1,980,000 1,881,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رز
تور ویلا چادگان

1 شب

هتل رز

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/09


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شقایق
تور چادگان

1 شب

ویلا شقایق

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/09


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
نیلوفر
تور چادگان

1 شب

هتل نیلوفر

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/09


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 110,000 110,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رضا
تور ریلی مشهد

5 شب

هتل رضا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 695,000 660,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هرند
تور ریلی مشهد

5 شب

هتل هرند

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 695,000 660,000 تومان
چهار تخته 695,000 660,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حافظ
تور مشهد

3 شب

هتل حافظ

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 930,000 884,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 700,000 تومان
سه تخته 550,000 550,000 تومان
چهار تخته 490,000 490,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 820,000 779,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
صابر
تور مشهد

3 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 900,000 855,000 تومان
سه تخته 900,000 855,000 تومان
چهار تخته 900,000 855,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 850,000 808,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
المپیا
تور مشهد

3 شب

هتل المپیا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 884,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 910,000 864,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 950,000 تومان
سه تخته 900,000 900,000 تومان
چهار تخته 880,000 880,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
سه تخته 1,020,000 969,000 تومان
چهار تخته 1,000,000 950,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,110,000 1,054,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,020,000 969,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 990,000 940,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
چهار تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,290,000 1,226,000 تومان
سه تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
چهار تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
چهار تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

3 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
چهار تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور مشهد

3 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,330,000 1,264,000 تومان
چهار تخته 1,330,000 1,264,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,490,000 1,416,000 تومان
سه تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
چهار تخته 1,440,000 1,368,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

4 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,510,000 1,434,000 تومان
سه تخته 1,510,000 1,434,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور مشهد

4 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

3 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

3 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور مشهد

3 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/11


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور مشهد

4 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
سه تخته 1,800,000 1,710,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور مشهد

4 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/08

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,810,000 1,720,000 تومان
سه تخته 1,780,000 1,691,000 تومان
چهار تخته 1,780,000 1,691,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رز
تور ویلا چادگان

1 شب

هتل رز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 210,000 210,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شقایق
تور چادگان

1 شب

ویلا شقایق

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 210,000 210,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
نیلوفر
تور چادگان

1 شب

هتل نیلوفر

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/10


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 210,000 210,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هرند
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل هرند

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 705,000 670,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 700,000 تومان
سه تخته 550,000 550,000 تومان
چهار تخته 490,000 490,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رضا
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل رضا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 705,000 670,000 تومان
سه تخته 705,000 670,000 تومان
چهار تخته 705,000 670,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 870,000 826,000 تومان
سه تخته 850,000 808,000 تومان
چهار تخته 820,000 779,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 880,000 836,000 تومان
سه تخته 830,000 788,000 تومان
چهار تخته 860,000 817,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 840,000 798,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
صابر
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 900,000 855,000 تومان
سه تخته 900,000 855,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 910,000 864,000 تومان
سه تخته 870,000 826,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 860,000 817,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
المپیا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل المپیا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 884,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حافظ
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل حافظ

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 884,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 920,000 874,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 950,000 تومان
سه تخته 900,000 900,000 تومان
چهار تخته 880,000 880,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 902,000 تومان
سه تخته 920,000 874,000 تومان
چهار تخته 810,000 770,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 960,000 912,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 920,000 874,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 970,000 922,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 910,000 864,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 970,000 922,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 920,000 874,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز
تور هوایی کیش

4 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شهدا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,010,000 960,000 تومان
سه تخته 1,010,000 960,000 تومان
چهار تخته 1,010,000 960,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سفرا طلایی
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل سفرا طلایی

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,020,000 969,000 تومان
سه تخته 1,020,000 969,000 تومان
چهار تخته 1,020,000 969,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
مهرگان
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل مهرگان

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,050,000 998,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
یاسر
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل یاسر

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,050,000 998,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سفرا طلایی
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل سفرا طلایی

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
سه تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
چهار تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,300,000 1,235,000 تومان
سه تخته 1,250,000 1,188,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

3 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,330,000 1,264,000 تومان
چهار تخته 1,320,000 1,254,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,550,000 1,472,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
اطلس
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل اطلس

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,600,000 1,520,000 تومان
سه تخته 1,600,000 1,520,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/12


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
سه تخته 1,700,000 1,615,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,810,000 1,720,000 تومان
سه تخته 1,780,000 1,691,000 تومان
چهار تخته 1,780,000 1,691,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,120,000 2,014,000 تومان
سه تخته 2,120,000 2,014,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
صابر
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 900,000 855,000 تومان
چهار تخته 900,000 855,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 690,000 656,000 تومان
چهار تخته 690,000 656,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 780,000 741,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 720,000 684,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 800,000 760,000 تومان
سه تخته 760,000 722,000 تومان
چهار تخته 730,000 694,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز
تور هوایی کیش

3 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 830,000 788,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 790,000 750,000 تومان
چهار تخته 790,000 750,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 840,000 798,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 860,000 817,000 تومان
سه تخته 820,000 779,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 840,000 798,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 920,000 874,000 تومان
سه تخته 880,000 836,000 تومان
چهار تخته 840,000 798,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
المپیا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل المپیا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 884,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حافظ
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل حافظ

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 930,000 884,000 تومان
سه تخته 930,000 884,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 940,000 893,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 890,000 846,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هرند
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل هرند

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 960,000 912,000 تومان
سه تخته 960,000 912,000 تومان
چهار تخته 960,000 912,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رضا
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل رضا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 980,000 931,000 تومان
چهار تخته 980,000 931,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
یاسر
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل یاسر

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 980,000 931,000 تومان
چهار تخته 980,000 931,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 940,000 893,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم
تور هوایی کیش

3 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 970,000 922,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شهدا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,010,000 960,000 تومان
سه تخته 1,010,000 960,000 تومان
چهار تخته 1,010,000 960,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سفرا طلایی
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل سفرا طلایی

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,020,000 969,000 تومان
سه تخته 1,020,000 969,000 تومان
چهار تخته 1,020,000 969,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,030,000 978,000 تومان
سه تخته 970,000 922,000 تومان
چهار تخته 940,000 893,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
یاسر
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل یاسر

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,050,000 998,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 1,050,000 998,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
مهرگان
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل مهرگان

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,070,000 1,016,000 تومان
سه تخته 1,070,000 1,016,000 تومان
چهار تخته 1,070,000 1,016,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,040,000 988,000 تومان
چهار تخته 1,040,000 988,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شهدا
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
سه تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
چهار تخته 1,090,000 1,036,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
سه تخته 1,030,000 978,000 تومان
چهار تخته 980,000 931,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سارا
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سارا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سفرا طلایی
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل سفرا طلایی

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
چهار تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

3 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ایران مشهد
تور مشهد

4 شب

هتل ایران مشهد

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
سه تخته 1,310,000 1,244,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,350,000 1,282,000 تومان
سه تخته 1,330,000 1,264,000 تومان
چهار تخته 1,330,000 1,264,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
چهار تخته 1,530,000 1,454,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
کیانا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل کیانا

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
سه تخته 1,560,000 1,482,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
اطلس
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل اطلس

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,600,000 1,520,000 تومان
سه تخته 1,600,000 1,520,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حیات شرق
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل حیات شرق

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,620,000 1,539,000 تومان
سه تخته 1,600,000 1,520,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/13


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
سه تخته 1,830,000 1,738,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
بشری
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل بشری

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,960,000 1,862,000 تومان
سه تخته 1,930,000 1,834,000 تومان
چهار تخته 1,930,000 1,834,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جواد
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل جواد

تاریخ رفت: 1398/03/10

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,260,000 2,147,000 تومان
سه تخته 2,260,000 2,147,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حافظ
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل حافظ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
ویلای شباویز
تور هوایی کیش

3 شب

هتل ویلای شباویز

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 800,000 760,000 تومان
چهار تخته 800,000 760,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
یاسر
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل یاسر

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
چهار تخته 1,120,000 1,064,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
صابر
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 0 تومان
سه تخته 1,180,000 1,121,000 تومان
چهار تخته 1,180,000 1,121,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 540,000 540,000 تومان
سه تخته 390,000 390,000 تومان
چهار تخته 330,000 330,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هخامنشیان پارتاک
تور اصفهان

3 شب

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 620,000 620,000 تومان
سه تخته 470,000 470,000 تومان
چهار تخته 400,000 400,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

3 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 700,000 665,000 تومان
سه تخته 650,000 618,000 تومان
چهار تخته 630,000 598,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور هوایی کیش

3 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 740,000 703,000 تومان
سه تخته 720,000 684,000 تومان
چهار تخته 710,000 674,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 750,000 720,000 تومان
سه تخته 700,000 672,000 تومان
چهار تخته 680,000 653,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 750,000 712,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 720,000 684,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامیس
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامیس

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 770,000 732,000 تومان
سه تخته 730,000 694,000 تومان
چهار تخته 710,000 674,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پیروزی
تور اصفهان

3 شب

هتل پیروزی

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 850,000 816,000 تومان
سه تخته 800,000 768,000 تومان
چهار تخته 780,000 749,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

3 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 880,000 836,000 تومان
سه تخته 810,000 770,000 تومان
چهار تخته 770,000 732,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آبادگران
تور هوایی کیش

4 شب

هتل آبادگران

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 890,000 846,000 تومان
سه تخته 760,000 722,000 تومان
چهار تخته 850,000 808,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
پانیذ
تور هوایی کیش

4 شب

هتل پانیذ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 910,000 864,000 تومان
سه تخته 850,000 808,000 تومان
چهار تخته 830,000 788,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
جام جم
تور هوایی کیش

4 شب

هتل جام جم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 950,000 902,000 تومان
سه تخته 890,000 846,000 تومان
چهار تخته 870,000 826,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
هرند
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل هرند

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 960,000 912,000 تومان
سه تخته 960,000 912,000 تومان
چهار تخته 960,000 912,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
رضا
تور ریلی مشهد

4 شب

هتل رضا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/16


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 980,000 931,000 تومان
سه تخته 980,000 931,000 تومان
چهار تخته 980,000 931,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
 قائم
تور هوایی کیش

3 شب

هتل قائم

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 990,000 940,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,000,000 950,000 تومان
سه تخته 950,000 902,000 تومان
چهار تخته 950,000 902,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
صابر
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل صابر

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
سه تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
چهار تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
حافظ
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل حافظ

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 1,050,000 998,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
المپیا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل المپیا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سفرا طلایی
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل سفرا طلایی

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
سه تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
چهار تخته 1,130,000 1,074,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سان رایز
تور هوایی کیش

3 شب

هتل سان رایز

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
چهار تخته 1,100,000 1,045,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شهدا
تور هوایی مشهد

3 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
تماشا
تور هوایی کیش

4 شب

هتل تماشا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,180,000 1,121,000 تومان
سه تخته 1,060,000 1,007,000 تومان
چهار تخته 1,000,000 950,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
المپیا
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل المپیا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 0 تومان
چهار تخته 0 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
سیمرغ کیش
تور هوایی کیش

4 شب

هتل سیمرغ کیش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,200,000 1,140,000 تومان
سه تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
چهار تخته 1,150,000 1,092,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
یاسر
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل یاسر

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
سه تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
چهار تخته 1,240,000 1,178,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
شهدا
تور هوایی مشهد

4 شب

هتل شهدا

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/15


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,280,000 1,216,000 تومان
سه تخته 1,280,000 1,216,000 تومان
چهار تخته 1,280,000 1,216,000 تومان
ظرفیت تا 8 نفر 0 تومان
آرامش
تور هوایی کیش

3 شب

هتل آرامش

تاریخ رفت: 1398/03/11

تاریخ برگشت: 1398/03/14