گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل لایک
Hotel Melike

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03

اتاق قیمت
دو تخته 4,430,000  تومان
یک تخته 4,560,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل اوراسیا گرجستان
Eurasia Hotel

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03

اتاق قیمت
دو تخته 4,510,000  تومان
یک تخته 4,640,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل اسکای جورجیا
Sky Georgia Hotel

تاریخ رفت: 1398/12/29

تاریخ برگشت: 1399/01/03

اتاق قیمت
دو تخته 5,130,000  تومان
یک تخته 5,650,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل لایک
Hotel Melike

تاریخ رفت: 1399/01/04

تاریخ برگشت: 1399/01/08

اتاق قیمت
دو تخته 4,430,000  تومان
یک تخته 4,560,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل اوراسیا گرجستان
Eurasia Hotel

تاریخ رفت: 1399/01/04

تاریخ برگشت: 1399/01/08

اتاق قیمت
دو تخته 4,510,000  تومان
یک تخته 4,640,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

4 شب

هتل اسکای جورجیا
Sky Georgia Hotel

تاریخ رفت: 1399/01/04

تاریخ برگشت: 1399/01/08

اتاق قیمت
دو تخته 5,130,000  تومان
یک تخته 5,650,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

5 شب

هتل لایک
Hotel Melike

تاریخ رفت: 1399/01/09

تاریخ برگشت: 1399/01/14

اتاق قیمت
دو تخته 4,490,000  تومان
یک تخته 4,690,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

5 شب

هتل اوراسیا گرجستان
Eurasia Hotel

تاریخ رفت: 1399/01/09

تاریخ برگشت: 1399/01/14

اتاق قیمت
دو تخته 4,590,000  تومان
یک تخته 4,790,000  تومان
  توضیحات        
گرجستان نوروز 99
تور گرجستان نوروز 99

5 شب

هتل اسکای جورجیا
Sky Georgia Hotel

تاریخ رفت: 1399/01/09

تاریخ برگشت: 1399/01/14

اتاق قیمت
دو تخته 5,300,000  تومان
یک تخته 5,990,000  تومان
  توضیحات