# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
آنتالیا هتل MERA PARK

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4095000
1تخته 5545000
1
آنتالیا هتل BELKON

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4495000
1تخته 5395000
1
آنتالیا هتل LARA DINCH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 5995000
1
آنتالیا هتل HIMEROS BEACH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 6025000
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
آنتالیا هتل MERA PARK

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4095000
1تخته 5545000
1
آنتالیا هتل BELKON

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4495000
1تخته 5395000
1
آنتالیا هتل LARA DINCH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 5995000
1
آنتالیا هتل HIMEROS BEACH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 6025000
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
آنتالیا هتل MERA PARK

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4095000
1تخته 5545000
1
آنتالیا هتل BELKON

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4495000
1تخته 5395000
1
آنتالیا هتل LARA DINCH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 5995000
1
آنتالیا هتل HIMEROS BEACH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 6025000
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
آنتالیا هتل MERA PARK

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4095000
1تخته 5545000
1
آنتالیا هتل BELKON

پرواز ایران ایر از تهران

6

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4495000
1تخته 5395000
1
آنتالیا هتل LARA DINCH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 5995000
1
آنتالیا هتل HIMEROS BEACH

پرواز ایران ایر از تهران

6شب و 7 روز

1398/03/09
1398/03/17
2تخته 4995000
1تخته 6025000
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(5 روزه) اتریش

4 شب اقامت وین

4 شب اقامت

11 خرداد ماه
2تخته 2990000 تومان + 790 یورو
1تخته 2990000 تومان + 1290 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(8 روزه) نپال

3 شب اقامت کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا

7 شب اقامت

9 خرداد ماه
2تخته 3990000 تومان + 1590 دلار
1تخته 3990000 تومان + 2590 دلار
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) یونان

4 شب اقامت آتن، 2 شب تسالونیکی

6 شب اقامت

10 خرداد ماه
2تخته 3990000 تومان + 1190یورو
1تخته 3990000 تومان + 1690 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(11 روزه) فرانسه، ایتالیا

5 شب اقامت پاریس، 2 شب ونیز، 3 شب رم

10 شب اقامت

7 خرداد ماه
2تخته 3990000 تومان + 2290 یورو
1تخته 3990000 تومان + 3490 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) ایتالیا

3 شب رم، 2 شب ونیز، 3 شب ونیز

6 شب اقامت

3 خرداد
و 7 خرداد
2تخته 2990000 تومان+1290یورو
1تخته 2990000تومان+1990یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) سوئیس

4 شب زوریخ، 2 شب لوگانو

6 شب اقامت

27 اردیبهشت
10 و 24 خرداد
2تخته 2990000 تومان + 1290 یورو
1تخته 2990000 تومان+ 1990 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(8روزه) فرانسه

7 شب پاریس

7 شب اقامت

از 26 اردیبهشت
تا 23 خرداد
2تخته 2990000 تومان + 1090 یورو
1تخته 2990000 تومان + 1690 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
( 8 روزه )اسپانیا

3شب مادرید و4 شب بارسلونا

7 شب اقامت

از 26 اردیبهشت
تا 23 خرداد
2تخته 2990000 تومان + 1290 یورو
1تخته 2990000 تومان + 1990 یورو